ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 001

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം ഒന്നിലെ രചനകൾ

(ക്രമനമ്പർ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി, രചനയുടെ ശീർഷകം, ഇനം, രചയിതാവിന്റെ പേര്, ‘ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം’ രചനയ്ക്കു നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന ഗ്രേഡ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ)

10 – സെപ്റ്റംബർ 2, 2016 – ഒരു നനുത്ത ഓണസ്മരണ – കവിത – സുമോദ് പരുമല – A

09 – ആഗസ്റ്റ് 29, ’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 4: ജനനി – നോവൽ – സജി വട്ടംപറമ്പിൽ – C

08 – ആഗസ്റ്റ് 24, ’16 – പാമ്പ് – കഥ – സജി വട്ടംപറമ്പിൽ – B

007-ആഗസ്റ്റ് 23, ’16-മായികം-ലേഖനം-സജി വട്ടംപറമ്പിൽ-A

06 -ആഗസ്റ്റ് 21,’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 3: കൈതമുള്ള് –നോവൽ-സജി വട്ടംപറമ്പിൽ-C

05 -ആഗസ്റ്റ് 16 , ’16 – എന്റെ ചെമ്പകത്തിനൊരു സ്മരണാഞ്ജലി –കഥ-സജി വട്ടംപറമ്പിൽ-B

04 -ആഗസ്റ്റ് 12, ’16 – സെൽഫി: തന്നെത്താൻ എടുക്കുന്ന ചിത്രം -കഥ-സജി വട്ടംപറമ്പിൽ-A

03 -ആഗസ്റ്റ് 12, ’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 2: കുരുപ്പ് – നോവൽ -സജി വട്ടംപറമ്പിൽ-C

02 -ആഗസ്റ്റ് 11, ’16 – സംസ്‌കൃതം – കഥ – സജി വട്ടംപറമ്പിൽ – A

01 -ആഗസ്റ്റ് 8,’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 1 വൈലിത്തറ -നോവൽ-സജി വട്ടംപറമ്പിൽ-C

രചനകളുടെ ഗ്രേഡുകളിൽ ഏറ്റവുമുയർന്നതു ‘സി’യാണ്. ആശയമഹിമ, ആശയവ്യക്തത, ഭാഷാസൗകുമാര്യം എന്നിവയാണു ഗ്രേഡിംഗിനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന മുഖ്യഘടകങ്ങൾ.

വാരം ഒന്നിലെ സമ്മാനാർഹമായ രചന

താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന രചനയെ വാരം ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്തു രചനകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായി ‘ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം’ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു എന്നറിയിയ്ക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട്:

വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 4: ജനനി (നോവൽ)

രചന: സജി വട്ടംപറമ്പിൽ

സമ്മാനത്തുകയായ നൂറു രൂപ സമ്മാനപ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള ഏഴു ദിവസത്തിനകം, നെഫ്റ്റ്, മണിഓർഡർ എന്നിവയ്ക്കാവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം, അവയിലേതെങ്കിലും വഴി അയയ്ക്കുന്നതാണ്.

___________________________________________________________________________

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ ലിങ്കുകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം ഒന്നാം പേജ്

നിബന്ധനകൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ

രചനകളുടെ സമ്പൂർണലിസ്റ്റ്

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ മറ്റു ലിങ്കുകൾ

 

___________________________________________________________________________

 

Advertisements

About ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം

മലയാളം ബ്ലോഗെഴുത്തുകാർക്കു ‘ബ്ലോഗെഴുത്തുലോക’ത്തിലേയ്ക്കു ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം.
This entry was posted in ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം, Blogezhuththulokam, Malayalam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.