ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 001 രചന 10

ഒരു നനുത്ത ഓണസ്മരണ (കവിത)

രചന: സുമോദ് പരുമല

ഈമെയിൽ: sumodparumala@gmail.com

 

ഒരു പൂക്കളം കൂടിയുണ്ടെൻ
സ്മൃതിയിൽ
ഓമനേ, നിന്നുടെ ചന്ദനക്കൈ-
വിരൽത്തുമ്പുകൾ നൽകിയോ-
രോണവിരുന്ന്

ചൂൽപ്പാടുകൾ വീണ പുലരി-
മുറ്റം, ചുറ്റുമഴകോടെ നിൻ
മൃദുപദനിസ്വനം
പുലരിമയക്കത്തിൽ
ഞാൻ കേട്ട പാട്ട്
പൂക്കളുതിർന്നൊരാ ചെമ്പക-
ച്ചോട്ടിൽ ചിലുചിലെ നിൻ
തങ്കനൂപുരച്ചിരിപ്പാട്ട്

വെൺമണൽ ചാർത്തി
നിൻ കാല്പാടുകൾ
സ്മൃതികളുടെ നീളുന്ന
തെളിമണൽവഴികളിൽ
ഒളിയറ്റു പോവാതെ കാലം…
വിവശതയേശാത്തൊ-
രാവണിക്കാലം…

___________________________________________________________‌_

രചനയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ താഴെക്കാണുന്ന ഐഡികളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിലേയ്ക്ക് ഈമെയിലായി അയച്ചുതരിക:

blogezhuththulokam@gmail.com

blogezhuththulokam@outlook.com

___________________________________________________________________________

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ ലിങ്കുകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം ഒന്നാം പേജ്

നിബന്ധനകൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ

രചനകളുടെ സമ്പൂർണലിസ്റ്റ്

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം ഒന്നിലെ രചനകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ മറ്റു ലിങ്കുകൾ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Advertisements

About ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം

മലയാളം ബ്ലോഗെഴുത്തുകാർക്കു ‘ബ്ലോഗെഴുത്തുലോക’ത്തിലേയ്ക്കു ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം.
This entry was posted in ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം, Blogezhuththulokam, Malayalam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s